Generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Grønningen

Hermed indkaldes til Grønningens årlige
Generalforsamling
Tidspunkt: Mandag d. 25. marts 2019, kl. 19.30
Sted: Stensballe-hallens klublokale.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskabet.
4. Rettidigt indkomne forslag.
5. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen forslår, at der bevilges kr. 5000
som tilskud til en vejfest eller lign. arrangement for foreningens
medlemmer og husstande med henblik på at styrke fællesskabet i
foreningen.
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af revisorer samt revisorsuppleanter
9. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Efter generalforsamlingen byder foreningen på et par stykker smørrebrød. Af
hensyn til bestillingen af smørrebrød, beder vi jer venligst tilmelde jer på mail
eller tlf. senest den 21.03.19 til nedenstående:
Peter Tjagvad Christensen, Mail: 5258@3611.dk eller tlf.52583611
Vores hjemmeside er: http//www.groenningen-horsens-dk
Her bringes bl.a. referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger
Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at møde op til generalforsamlingen!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen