Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Vedtægtsændring
Forslaget fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslåt at vi går over til Net-bank, da bankomkostningerne i Business-online er mellem 2500 – 3000 kr./år imod Net-banks 300 kr/år

Dette kræver en ændring af vedtægterne.
Den nuværende §11 slettes og erstattes med sidste afsnit i §10, som lyder:
“foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal  af bestyrelsen, eller af formanden og kasseren i forening. Ved alle større beslutninger set i forhold til foreningensformue samt ved låneoptagelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.”

Tilstede på generalforsamlingen var 13 husstande og forslaget blev enstemmig vedtaget.
En ændring af vedtægterne kræver 2/3 majoritet udregnet efter medlemstal såvel som antal fremmødte. Opnås 2/3 majoritet blandt de mødte uden at disse udgør 2/3 af medlemskredsen, kan beslutningen vedtages under en ny generalforsamling, der skal afholdes inden een måned. Ved den ekstraordinære generalforsamling kræves 2/3 flertal af de fremmødte, uden hensyn til hvor stor en procentdel disse udgør af den samlede medlemskreds.

3. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Rågeregulering

I lighed med sidste år reguleres bestanden af gamle råger i perioden 1. februar til 1. marts.

Det er et krav fra Naturstyrelsen, at der samtidigt foretages ”bortskræmning”. Der vil i lighed med sidste år blive ophængt 2 klappebrædder i træer ved skovstien. Alle opfordres til at benytte disse og derved give rågerne et klap.

 Rågeungerne reguleres i perioden 1. maj til 15. juni.

Reguleringen forestås af de erfarne jægere: Carl Johan Rasmussen, Mikkel Gregersen og Bjarne Homann tillige med den nye mand på holdet Henrik Bekker, der har stor erfaring med rågeregulering fra en anden kommune.

De husejere, hvis huse grænser op til skoven, har tidligere givet jægerne tilladelse til at gå ind i haverne for at hente evt. nedfaldne råger. Vi tillader os at gå ud fra, at denne tilladelse fortsæt vil gælde for holdet. I modsat fald bedes ejerne kontakte mig.

Sidste år lykkedes det jægerne at formindske bestanden med 6 gamle og 246 unge råger. Der er desværre fortsat behov for at holde bestanden i ave. Lad os håbe på et godt udbytte også i år for derved at reducere den betydelige støj fra rågerne.

Med venlig hilsen,
På vegne af Husodde Strand Camping og Grundejerforeningen Grønningen
Jon Erlendsson
Grønningen 10
Tlf. 7565 7898