Rågeregulering

Resultat af rågeregulering 2016 – 2017

  2016 2017      
Gamle råger 5 Efter aftale Ikke reguleret      
Rågeunger 151 181      
Total 156 181      

 

Tak til jægere der har medvirket i 2016:

Carl Johan Rasmussen

Mikkel Gregersen

Henrik Bekker

Kommentar til resultatet for 2017

Carl Johan Rasmussen angiver følgende:

Fældningen af 38 træer i kommunens del af skoven, hvoraf nogle træer stod i den del, hvor rederne er, medførte kun ”tab” af et par reder, men gav et bedre indblik til nogle af rederne og lettede dermed reguleringen. På grund af blæsevejr er der dog tillige faldet en del reder ned.

Reguleringen sluttede 2-3 uger før normalt, idet ungerne da var flyveklare og ”rågesangen” forstummede. Alt i alt har der i år kun været ca. 3 uger til regulering, både her og på kommunens områder.

Vi takker for godt samarbejde med René Kofoed, Husodde Strand Camping og Grundejerforeningen Grønningen.

På det lokale reguleringsudvalgs vegne, 22/6-2017,

Carl Johan Rasmussen og Jon Erlendsson

Resultatet af rågereguleringen for perioden 2011-2016

fil: resultat råger 2011-2016 B

2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gamle råger  

10

 

20

 

12

 

13

 

6

 

5

Rågeunger 57 91 109 179 246 151
Total 67 111 121 192 252 156

 

Følgende jægere har medvirket i 2016:

Carl Johan Rasmussen

Mikkel Gregersen

Henrik Bekker

Bjarne Homann

 

Kommentar til resultatet for 2016

Carl Johan Rasmussen har følgende kommentarer til årets resultat:

  1. Antallet af reder på campingpladsens område var i 2015 ca. 150 mod ca. 100 i år, på kommunens skovstykke 19 i 2015 mod 25 i år. Det vil sige total 30-40 reder mindre i år.
  2. Der har kun været unger i ca. halvdelen af rederne.
  3. Det tidsrum, hvor det har været muligt at regulere ungerne, har kun været godt 2 uger mod normalt godt 4 uger. Dette mønster genfindes i kommunens andre områder og skyldes sandsynligvis 2 kolde perioder i æglægningsperioden.

 

Vi takker for godt samarbejde med René Kofoed, Husodde Strand Camping og Grundejerforeningen Grønningen.

På ”det lokale rågereguleringsudvalgs” vegne,  den 24/6-2016

Carl Johan Rasmussen og Jon Erlendsson

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Vedtægtsændring
Forslaget fra bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslåt at vi går over til Net-bank, da bankomkostningerne i Business-online er mellem 2500 – 3000 kr./år imod Net-banks 300 kr/år

Dette kræver en ændring af vedtægterne.
Den nuværende §11 slettes og erstattes med sidste afsnit i §10, som lyder:
“foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal  af bestyrelsen, eller af formanden og kasseren i forening. Ved alle større beslutninger set i forhold til foreningensformue samt ved låneoptagelse tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.”

Tilstede på generalforsamlingen var 13 husstande og forslaget blev enstemmig vedtaget.
En ændring af vedtægterne kræver 2/3 majoritet udregnet efter medlemstal såvel som antal fremmødte. Opnås 2/3 majoritet blandt de mødte uden at disse udgør 2/3 af medlemskredsen, kan beslutningen vedtages under en ny generalforsamling, der skal afholdes inden een måned. Ved den ekstraordinære generalforsamling kræves 2/3 flertal af de fremmødte, uden hensyn til hvor stor en procentdel disse udgør af den samlede medlemskreds.

3. Eventuelt

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Rågeregulering

I lighed med sidste år reguleres bestanden af gamle råger i perioden 1. februar til 1. marts.

Det er et krav fra Naturstyrelsen, at der samtidigt foretages ”bortskræmning”. Der vil i lighed med sidste år blive ophængt 2 klappebrædder i træer ved skovstien. Alle opfordres til at benytte disse og derved give rågerne et klap.

 Rågeungerne reguleres i perioden 1. maj til 15. juni.

Reguleringen forestås af de erfarne jægere: Carl Johan Rasmussen, Mikkel Gregersen og Bjarne Homann tillige med den nye mand på holdet Henrik Bekker, der har stor erfaring med rågeregulering fra en anden kommune.

De husejere, hvis huse grænser op til skoven, har tidligere givet jægerne tilladelse til at gå ind i haverne for at hente evt. nedfaldne råger. Vi tillader os at gå ud fra, at denne tilladelse fortsæt vil gælde for holdet. I modsat fald bedes ejerne kontakte mig.

Sidste år lykkedes det jægerne at formindske bestanden med 6 gamle og 246 unge råger. Der er desværre fortsat behov for at holde bestanden i ave. Lad os håbe på et godt udbytte også i år for derved at reducere den betydelige støj fra rågerne.

Med venlig hilsen,
På vegne af Husodde Strand Camping og Grundejerforeningen Grønningen
Jon Erlendsson
Grønningen 10
Tlf. 7565 7898